ဆီထမင္း
ဆီထမင္း ျပဳလုပ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/edj6koRaIO0
ဂံုးႏွင့္ႀကက္ဥေႀကာ္
ဂံုးႏွင့္ႀကက္ဥေႀကာ္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/tgpW8abIqew
Seafood ပင္လယ္စာအသုပ္
Seafood ပင္လယ္စာအသုပ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/sRvrxkiwsgU
အုန္းနို့ေခါက္ဆြဲ
အုန္းနို့ေခါက္ဆြဲ ျပဳလုပ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/kQDLYxRzW0U
နန္းႀကီးသုပ္
နန္းႀကီးသုပ္ ျပဳလုပ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/4UkIlxpPfXg
ႀကက္သားပင္စိမ္းဟင္း
ႀကက္သားပင္စိမ္းဟင္း အစပ္ခ်က္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/1ktgTkFf5pw
မွ်စ္စပ္ဟင္း
မွ်စ္စပ္ဟင္း ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/ewepd9jvRiA
ကုန္းေဘာင္ႀကီးေႀကာ္
ႀကက္သား ကုန္းေဘာင္ႀကီးေႀကာ္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား https://youtu.be/zmXH8rN2tKg  
အုန္းနို့သာကူပူတင္း
အုန္းနို့သာကူပူတင္း ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား   https://youtu.be/WNr_pAqrhhs
ခ်ိဴခ်ဥ္ေၾကာ္
ခ်ိဴခ်ဥ္ေၾကာ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား   https://youtu.be/-FrK1bvciFc